История на ПГМЕТ "Христо Смирненски"

      Историята на Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски”, град Кнежа датира от 60-те години на миналия век. Тя започва със зараждането на промишленост в този регион, славещ се до този момент единствено със силно развито за времето си земеделие.
     Появата на такъв тип училище е провокирана от дефицита на електромонтьори, шлосери и особено на стругаро-фрезисти. Специализираните кадри в тази област са силно необходими за новосъздадения Завод за изпълнителни механизми през 1965г., а малко по-късно и Цех 140 съм Завод „Георги Костов”, както и за функциониращия вече пластмасов цех към градския прокомбинат. Тази обстановка е предпоставка за решение на Министерство на машиностроенето, което със Заповед №1966/08.1966г. създава Професионално техническо училище по машиностроене с двугодишен курс на обучение в град кнежа. Така създателите на училището ще запишат в летописната книга следното:
                                                                „Започна своя летопис новото за Кнежа ПТУ по машиностроене”.
      Училището отваря врати на 15.09.1666 г. в предоставената му сграда на бившето стопанско практическо училище по механизация на животновъдството, разположено зад църквата в църковния двор на града. Учебната година започва с план-прием от три паралелки „Електромонтьор на електрически машини, уреди и апарати”, „Стригаро-фрезист” и „Машинен шлосер”. В най-старата учебна сграда в  Кнежа /днешна печатница/ е открит и пансион за 30 курсисти, които не са от град Кнежа. През 1967 година е дадено и име на ПТУМ – „Христо Смирненски”.
      Увеличаване броя на паралелките налагат от 01.09.1969 год. ПТУМ „Христо Смирненски” да се премести в сградата на училище „Кнежица” /старата гимназия/, а сградата на бившето стопанско училище е преустроена в учебни работилници, където е открит и стол за хранене. Пансионът е преместен от царковния двор в старата гимназия.
    Така започва възходът на училището по машиностроене. От 01.09.1971 год. ПТУ по машиностроене „Христо Смирненски” прераства в СПТУ с три годишен курс на обучение. Поради острата нужда от стругари и фрезисти в град Кнежа и град Бяла Слатина започва прием на тримесечни курсове и заводстки паралелки без откъсване от производството със срок на обучение 2 години.
    От 01.09.1975 год. старите учебни сгради на техникума по селско стопанство са предоставени на СПТУМ „Христо Смирненски”, които от март 2001 год. стават собственост на училището.
     Нестихващите промени в образователния процис през 1982 год. провокират в ръковоствтото идея за изграждане на МУЦТПО / междуучилищен център за трудовополитехническо обучение/. Поради намалелия брой на учениците пансионът и училищният стол са закрити, след което стават материална база на МУЦТПО. На 01.09.1984 год. със Заповед № 806 на ОСНП гр. Враца тържествено е резкрит на базата на СПТУМ „Христо Смирненски” общински МУЦТПО под единно ръководство, където се обучават ученици от 4 до 10 клас от всички училища на селищната система, чието съжителство продължава до 1986 год. В същото време се използват учителите и базата за квалификационна дейност в УПК от СОУ в направление машиностроене.
      Учебните дейности, които се развиват във врамато до момента акцентират в различни форми за придобиване на професионална квалификация и преквалификация след средно образование в зависимост от нуждите на региона.
     Възходът и нарасналия авторитет на училището в общината и региона е причина през 1996 год. дъ бъде включено като експериментално към 10-те  професионални училища в страната към Националния институт по образование и Браншова камара по машиностроене по теория и практика на пилотните професии „Монтьор на машини, апарати, уреди и устройства”  и  „Монтьор на ел.машини, апарати, уреди и устройства”. От същата година има и удостоверение от Националната служба по заетостта за провеждане на квалификационно и мотивационно обучение на възрастни с неравностойно социално положение, което продължава и до момента.
    С преминаването на СПТУМ в Техникум по машиностроене през 1999 год. училището получава и разрешително от Главна инспекция по труда за провеждане на обучение и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност  на персонал обслужващ електрически уреди и съоръжения с напрежение до и над 1000 волта.
   През 2003 год. промените в образователната политика водат до преименуването на техникума в професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски”, каквото е професионалното ни училище и до днес.
     През годините колективът на училището винаги бързо е реагирал и успешно се е справял с налагащите се преустройства от изискванията на времето на учебните кабинети и работилници. Макар и настанени в стари сгради материално техническата база винаги  е отговаряла на съвременните изисквания. С предоставени средства от базовия завод „Кнезим” през 1991 год. учебните сгради и работилници са топлофицирани и е закупена конструкция за производствено хале, чието строителство прилючва през 1993 година.
    Възходи и големи затруднения са неизменни спътници от самото начало на тази любема за много хора институция в Кнежа. Фактът, че до днес училището просперира, говори за безотказната воля и желание на всеки член от екипа – то да устои във времето.