Х б клас - Електрообзавеждане на производството

Х б клас - Електрообзавеждане на производството

Класен ръководител - инж. Евелин Стаменов
 
ПРОФЕСИЯ          522020 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ   5220204 Електрообзавеждане на производството
 
Основна цел на обучението по специалност ”Електрообзавеждане на производството” е да екипира учениците с необходимите знания, практически умения и компетентности за работа в областта на дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо оборудване.
 
В резултат от ученето, учениците ще придобият знания, умения и компетентности:
 
 1. Общи за професията „Електромонтьор“
 • Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
 • Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
 • Познава основите на пазарната икономика
 • Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие
 • Познава основите на предприемачеството
 • Формира предприемаческо поведение
 • Извършва обработване на информация с ИКТ
 • Създава цифрово съдържание с ИКТ
 • Познава основите на електротехниката
 • Измерва електрически величини
 • Разчита електротехнически чертежи и схеми
 • Познава начините за производство на електрическа енергия и основните елементи на енергийната система
2. Специфични за специалността ”Електрообзавеждане на производството”
 • Извършва монтаж и поддръжка на елементи от електрическа инсталация
 • Извършва монтаж и поддръжка на възли от електрически съоръжения
 • Извършва монтаж на електрически машини
 • Извършва монтаж на електрически апарати
 • Извършва монтаж на електронна апаратура
 • Измерва електрически и неелектрически величини
 • Извършва диагностика на електрически инсталации
 • Извършва диагностика и контрол на електрически мрежи
 • Извършва диагностика на електрически машини
 • Извършва диагностика на електрически апарати
Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.
Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника.
Основни дейности – Електромонтьорът разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. Извършва по предписание технологичните операции за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи от съоръженията. Измерва електрически величини. Монтира и демонтира детайли, елементи и възли. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти.
Отговорности и задължения – Електромонтьорът поема отговорност за качеството на своята работа при изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, части и др.).
Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от осигуряване на безопасност при експлоатация на електрическото оборудване. Трудовите дейности се извършват на открито, при различни атмосферни условия, в закрити помещения и/или в офиси.
Ресурси, с които се работи – Шлосерски и електротехнически инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.
Организации/институции за реализация – В държавни, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Нормирано работно време.
Възможности за кариерно развитие – Електромонтьорът може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Електромонтьорът може да се обучава по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика", както и да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, професия „Електротехник". Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки: www.iep-bg.com/aboutus.html – Изпитване на електротехническа продукция