Прием

ДЪРЖАВЕН  ПЛАН-ПРИЕМ
2023/2024
УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПРИЕМ В VIII КЛАС СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


Професия Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност Малък и среден бизнес
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
РЕАЛИЗАЦИЯ В:

Във фирми с различен предмет на дейност, предимно във фирми с малка численост на персонала, в сферата на услугите или дребно серийно производство.

ИЗУЧАВАНЕ:

Организация на трудовия процес, Общи принципи на трудовото законодателство, Комуникативни умения, Делово общуване и водене на кореспонденция, Ползване на приложни програми и продукти, Икономически ресурси, Бюджет и данъци, Правни знания, Обща характеристика на предприятие, Малък и среден бизнес в България, Характеристика на предприемаческата дейност, Основи на пазарното проучване, Приходи и разходи на малките и средните предприятия, Практика по професията и др.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

Работи се с офис техника – компютър и периферия, принтер, калкулатор и др.
Използват се нормативни документи, специализирани счетоводни и статистически формуляри, набор от фирмени бланки, каталози, рекламни материали и др.


Професия Машинен монтьор

Специалност Металообработващи машини
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
 
Защо да избереш "Металообработващи машини"?:
Защото предоставя невероятни възможности за реализация както на българския пазар на труда, така и в чужбина в заводи за металорежещи машини, в производствени предприятия от машиностроителната индустрия в публичния и частния сектор.
Обучението по тази специалност ще те запознае със съвременните тенденции в развитието на професията. Ще ти даде възможност да познаваш и практикуваш различните видове металообработващи процеси. Ще формираш умения и опит по стругарство и заваряване, шлосерство, сглобяване и ремонт на съединения, разглобяване и ремонт на различни възли и механизми.   
 
За кого е предназначено обучението:
За този, който иска да е различен, а именно технически грамотен – да може да разчита работни чертежи на детайли, да ползва технологична документация, да съставя технологичен режим и разчита техническа документация за обработване на детайли. За този, който мечтае да е полезен с уменията си както за бизнеса, в който ще се реализира, така и за поддръжката на своя дом.
 
Какви знания, умения и компетентности ще придобиеш?
След завършване на обучението по специалността, ти ще познаваш и владееш теорията, техниката и технологията на заваряване, което се изразява в:
• познаване предназначението и функциите на използвания инструментариум при упражняване на дейността в производството;
• свободно опериране с използваната техника и материали (основни и допълнителни);
• прилага техника за студена обработка на металите;
• проява на творчество в комбиниране на последващи операции при обработка на металите;
• свободно упражняване с измерителни уреди в машиностроенето;
• умение за оценяване на собствената дейност и качеството на продукта.

Професия Електромонтьор
Специалност Електродомакинска техника                   
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
 
Защо да избереш "Електродомакинска техника"?:
Професията е винаги актуална  и нужна  както в публичния, така и в частния сектор.
Ще умеете да работите с електротехнически и шлосерски инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.
След придобиване на свидетелство за професионална квалификация съществуват богати възможности за реализация във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване, както в България, така и в чужбина.
 
За кого е предназначено обучението:
Ако ти си този, който желае да получи задълбочени знания, умения и компетентности в сферата на: изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо оборудване – то обучението е за теб.
 
Какви знания, умения и компетентности ще придобиеш?
Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника.
  • Познаване  конструкцията, параметрите и принципите на действие на основните видове електродомакинска техника.
  • Познаване и  и ориентация  в монтажните и принципните електрически схеми на електродомакинската техника.
  • Ползвне на техническата документация на изделията в текстови и електронен вид.
  • Инсталиране, ремонт, поддръжка и изпитания на битова техника, като в зависимост от характера и спецификата на конкретната трудова задача се извършват: механични и електромеханични демонтажно-монтажни операции, измервателни операции, настройка и регулиране.
  • Ремонт на  домакински уреди, като готварски и отоплителни печки, микровълнови фурни, бойлери, ютии, аспиратори, кафемелачки, прахосмукачки, фритюрници, кухненски машини, перални и миялни машини и др..
  • Работа с набори от шлосерски инструменти и приспособления, механо и елктромонтажни инструменти, измерителни и контролни уреди, механични елементи, резервни части, почистващи и смазващи вещества и др.  
  • Тестване на  работата на уредите и задаване на първоначалните настройки.
  • Настройка на  миялни машини и свързване на  уреда с водопроводните тръби чрез ръчни инструменти.
  • Даване на  инструкции за правилното ползване на уредите и осигуряване на тяхната поддръжка.

 

Необходими документи за записване:

1. Заявление по  образец на училището;

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

4. Медицинско свидетелство
     

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

- Удвоената оценка от НВО по БЕЛ
- Удвоената оценка от НВО по Математика
- Оценката по Физика и астрономия от Свидетелството за основно образование

 


Прием след VII клас

Кратка информация за приема след VII клас

Научи повече