Проект „Успех за теб“

Проект „Успех за теб“

Проект „Успех за теб“

Проект BG05SFPR001-1.001–0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

ПГМЕТ „Христо Смирненски“, е одобрено училище за участие по проект „Успех за теб“ със следните дейности:

Дейност 1. „Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие”.

Дейност 4. „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование”.

Дейност 5. „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование“.

Организиране на дейностите по проект „Успех за теб”, модул 4 и 5, съгласно указание за изпълнение на дейностите, приложение към заповед № РД 09-229 от 30.01.2024 г.

II срок на учебната 2023/2024 г.

І. По дейност 4: „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“

1. по Чл.40, ал.1 ,т.3 от Указанията – за ученици от VIII - X клас по БЕЛ и математика за подготовка за НВО

1.1. Групи по БЕЛ

  • IВА група БЕЛ – 7 ученици от XА клас.

Ръководител – Виолета Генкова Молловска – старши учител БЕЛ

  • IIРА група БЕЛ – 7 ученици от XБ клас.

Ръководител – Виолета Генкова Молловска – старши учител БЕЛ

  1.2. Групи по Математика

  • IВА група Математика – 7 ученици от XА клас.

Ръководител – Траяна Венкова Михайлова – старши учител Математика

  • IIРА група Математика – 7 ученици от XБ клас.

Ръководител – Траяна Венкова Михайлова – старши учител Математика

За Първи гимназиален етап – Брой групи: 4; Брой ученици: 14

2. по Чл.40, ал.1, т.4 от Указанията – за ученици от XI и XII клас по БЕЛ за подготовка за ДЗИ

  • IВА група БЕЛ – 8 ученици от XІ клас.

Ръководител – Валентина Георгиева Димитрова – старши учител БЕЛ

  • IIРА група БЕЛ – 8 ученици от XІІ клас.

Ръководител – Валентина Георгиева Димитрова – старши учител БЕЛ

За Втори гимназиален етап – Брой групи: 2; Брой ученици:16

ІІ. По дейност 5: „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности, кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование” (по чл.54, т.1. от Указанията)

  • Група за занимания по интереси – клуб „Музикална математика” – 20 ученици

Ръководител – Траяна Венкова Михайлова – старши учител Математика

  • Група за занимания по интереси – клуб „Ние можем да общуваме” – 20 ученици

Ръководител – Галя Валериева Цветкова – училищен психолог

  За Занимания по интереси – Брой групи: 2; Брой ученици: 40