Проект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

Проект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

Проект "Подкрепа за успех" или Матурата - няма нищо по-лесно!

 • Подготовка за матура по Български език и литература 11-12клас

  Дейност:

  Преодоляване на пропуските на ученици от 11- 12 клас , свързани със знанията и уменията върху книжовно -езиковите норми.
 • Работа с ученици от 11-12 клас за овладяване на книжовно-езиковите норми.
 • Насърчаване на езиковите компетентности и умения
 • Проверка на познаването на литературния материал, повишаване на мотивацията за успешно представяне на ДЗИ.

Цел:

 • Изграждане на умения за извличане на информация от текст;
 • Усвояване на литературната терминология и художествените езикови средства – фигури и тропи.
 • Допълване и разширяване на знанията по БЕЛ;
 • Подготовка за успешно представяне на матурата по БЕЛ;

С оглед на това, че желаещите да посещават часовете по проекта ще полагат ДЗИ по български език и литература, занятията са ориентирани към подготовка за предстоящия изпит.

В часовете по български език се акцентира върху книжовните норми. Учениците решават тестове по правопис, граматика и пунктуация, на които показват все по–добри резултати.

По време на занятията по литература вниманието е насочено към авторите от 11.клас и 12.клас, със съответните произведения. Знанията за преговорените писатели и поети се затвърждават чрез тестови задачи.

Акцентира се върху писане на аргументативен текст – съчинение и есе. На учениците се поставя домашна работа за интерпретация на художествена творба и в двата жанра. Резултатите показват умение за структуриране на аргументативен текст, за обосноваване на изложените идеи по зададения проблем. В по–голямата си част учениците се справят със задачите – с отворени и със затворени отговори на тестовете по литература.