Х а клас - Металообработващи машини

Х а клас - Металообработващи машини

Класен ръководител - инж. Росица Такова

ПРОФЕСИЯ              521040 МАШИНЕН МОНТЬОР  
СПЕЦИАЛНОСТ      5210414 Металообработващи машини

Основна цел на обучението по професия "Машинен монтьор" е обучаваните да получат знания и умения, необходими и достатъчни за рационална експлоатация, поддържане и ремонт на машини, уреди и съоръжения. Знания за техническо обслужване, диагностика и ремонт на машиностроителна техника; за работа със софтуерни продукти. Знания и умения за работа с контролно-измерителна техника и регулировъчна апаратура и др. Очакваните резултати от обучението са свързани: със съвременни тенденции в професията; разбиране на технологията на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения; практически опит в шлосерство, стругарство и заваряване; сглобяване и ремонт на съединения; разглобяване и ремонт на различни възли и механизми.
 
В резултат от ученето, учениците ще притежават следните компетенции:
 1. Общи за професията „Машинен монтьор“
 • Спазва правилата и инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на трудова дейност
 • Работи с техническа и отчетна документация
 • Извършва диагностика и техническо обслужване на машините и съоръженията
 • Извършва разглобяване и сглобяване на машините и съоръженията
 • Работи с техническо оборудване
 • Извършва ремонт на машините и съоръженията
 • Работи в екип и спазва установения ред във фирмата
​​​​​​​
2. Специфични за специалност „Металообработващи машини“
 • Ремонтира универсални металорежещи машини
 • Ремонтира машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
 • Ремонтира машини, принадлежности, системи и механизми в хидротехниката и пневмотехниката
 • Ремонтира измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 
Основни дейности – Машинният монтьор разчита техническа документация, паспорти на изделия, технически изисквания за експлоатацията, технологични карти и схеми за сглобяване. Избира и работи с шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, уреди и приспособления. Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли, механизми, машини и съоръжения. Прави измервания със специални автоматични измервателни уреди, уреди с висока степен на точност, както и електронни измервателни и диагностични уреди в съответствие с особеностите на машините и съоръженията. Той отчита показанията на контролно-измервателната техника и предприема съответните действия при установяване на отклонения. Организира дейностите по инсталиране на машини, съоръжения и инсталации в производствен участък.
Отговорности и задължения – Монтьорът поема отговорност за извършване на точна диагностика и техническо обслужване на машините и съоръженията, за правилното използване на инструменти, материали и резервни части. В задълженията и отговорностите на монтьора се включва прилагане на изискванията за експлоатация на оборудването и използването на личните предпазни средства.
Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорности в зависимост от вида на машиностроителното производство.
bbcm@mail.bg/www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене 
Организации/институции за реализация –  Машинният монтьор може да работи в машиностроителни предприятия за производство на машини и съоръжения, в звена за поддръжка на машинното оборудване в различни производства, в ремонтни работилници.
Възможности за кариерно развитие – Машинният монтьор може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки – Иновации в машиностроенето: http://ww.investor.bg/.../ inovacii-v-mashinostroeneto-i-biznes-iniciativi-inter- ekspo-centyr, 166168/