VІІІ б клас - Електродомакинска техника

VІІІ б клас - Електродомакинска техника

Класен ръководител - инж. Биляна Кръстева
 
ПРОФЕСИЯ         522020 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ   5220211 Електродомакинска техника
 
Основна цел на обучението по специалност ”Електродомакинска техника” е да екипира учениците с необходимите знания, практически умения и компетентности за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди.
В резултат от ученето, учениците ще придобият знания, умения и компетентности:
 1. Общи за професията „Електромонтьор“
 • Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
 • Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
 • Познава основите на пазарната икономика
 • Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие
 • Познава основите на предприемачеството
 • Формира предприемаческо поведение
 • Извършва обработване на информация с ИКТ
 • Създава цифрово съдържание с ИКТ
 • Познава основите на електротехниката
 • Измерва електрически величини
 • Разчита електротехнически чертежи и схеми
 • Познава начините за производство на електрическа енергия и основните елементи на енергийната система
2. Специфични за специалността „Електродомакинска техника“