ІХ а клас - Машини и съоръжения за заваряване

ІХ а клас - Машини и съоръжения за заваряване

Класен ръководител - инж. Валентина Бучелска
 
ПРОФЕСИЯ            521030 МАШИНЕН ОПЕРАТОР
СПЕЦИАЛНОСТ    5210303 Машини и съоръжения за заваряване
Основна цел на обучението по професията „Машинен оператор“ е подготовка на обучаваните за изпълнение на машинна обработка на конструкционни материали в машиностроителното производство. В учебното съдържание са обхванати широк кръг от знания, умения и компетентности, необходими за изпълнение на основните трудови дейности по професията. След завършване на обучението операторът може да използва техническа и технологична документация, да изпълнява различни операции в зависимост от производствения сектор. В работа си той спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
В резултат от ученето, учениците ще притежават следните компетенции:
 1. Общи за професията „Машинен оператор“
 • Изпълнява правилата и инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на трудова дейност
 • Организира рационално и ефективно работното място и трудовата дейност
 • Използва подходящи машиностроителни материали и заготовки
 • Изработва продукти чрез механична обработка с металообработваща машина по зададен чертеж и технология
 • Изпълнява технологии и методи за механична обработка машиностроителни на машиностроителни материали
 • Управлява и обслужва металообработващи машини и съоръжения
 • Контролира точността и качеството на обработката
 • Управлява металорежещи машини за струговане, фрезоване, шлифоване, стъргане, обработване на отвори, резбонарязване и зъбонарязване
 • Изпълнява методи и технологии за изработване на детайли чрез рязане с металорежещи машини
​​​​​​​2. Специфични за специалност „Машини и съоръжения за заваряване“
 • Спазва изискванията за изправност на машините и съоръженията и за безопасно заваряване и рязане на метални части
 • Изпълнява правилно спомагателните дейности при заваряване
 • Осъществява заваръчна дейност с различни материали, инструменти, машини и съоръжения
 • Осъществява визуален контрол на заваръчния шев
Основни  дейности  –  Машинният  оператор  изпълнява  дейности,  свързани  с  експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Той разчита работни чертежи  на  детайли,  ползва  технологична  документация,  съставя  несложен  технологичен режим.  Подбира  и  подготвя  за  работа  режещи  и  измервателни  инструменти,  настройва металорежещи  машини.  Изпълнява  ръчно  и  машинно  основни  видове  машиностроителни операции. Измерва и контролира точността на изработените повърхнини. Извършва операции за  пластична  деформация,  термична  и  други  видове  обработка  на  материалите.  Разчита техническата документация за заваряване. Регулира, настройва и наблюдава машината или заваръчното съоръжение. Спазва изискванията за качество и безопасна работа.
Отговорности  и  задължения  –  Машинният  оператор  поема  отговорности  за  правилното използване на инструменти, материали и резервни части. Осигурява качествено извършване на различни видове обработка на материалите. Оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Отговоря за спазването на стандарти, вътрешни и външни критерии в процеса на изпълнение на производствените дейности. 
Полезна информация – В областта на машиностроенето страната разполага със сравнително добра  инфраструктура  и  висококвалифицирана  работна  сила.  Очаква  се  подобряване жизнеспособността  и  конкурентността  на  машиностроителните  предприятия.  Работата  е  с широк обхват на технически дейности и отговорности. 
bbcm@mail.bg/www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене.
Организации/институции за реализация –  Предприятия,  цехове, сервизи, работни площадки и др.
Възможности за кариерно развитие – Машинният оператор може да продължи
професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително
усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.

Полезни връзки – Иновации в машиностроенето: 
www.investor.bg/
inovacii-v-mashinostroeneto-i-biznes-iniciativi-inter- ekspo-centyr, 166168/