„МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО - ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ"

„МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО - ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ"

Основна цел:

Повишаване професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от пет партньорски училища от Северозападния регион за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Специфични цели:

1. Развитие на толерантност към културното и етническо многообразие и създаване на подходящ социално-психологически климат в училището чрез прилагане на стратегии за квалификация на учителите и административния персонал в областта на образованието за работа в мултиетническа среда.

2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и знанията на образователни медиатори за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система, повишаване на мотивацията за учене и подкрепа на културната идентичност на учениците.

Резултат:

  • ще се идентифицират нуждите и ще се изготвят стратегии на партньорите за подобряване на работата в мултиетническа среда;
  • ще се повишат квалификацията и уменията на педагогическите специалисти и образователните медиатори, като активни участници в мултикултурния диалог и водеща сила в създаването на подходящ социално-психологически климат в училището чрез 2 изнесени обучения, които завършват с присъждане на 2 квалификационни кредита и по 4 обучения на място в училищата без присъждане на кредити.

Индикативна програма за обученията на място:

1. Тематична област: Мирна педагогика и медиация в училище – повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и изграждане на междукултурни компетенции и умения за решаване на крос-културни конфликти.

2. Тематична област: Инфлуенсъри, имиджмейкъри, хейтъри и тролове – конкуренция на традиционните възпитатели (училище, родители) и значението им в мултикултурна образователна среда. (Обучението ще обхване сблъсъкът между новите и традиционни възпитатели, като същевременно ще се фокусира и върху справянето с проблемни поведения във връзка с агресия, лъжи, заблуди и манипулации.)

3. Тематична област: Интеркултурно и интерактивно образование – нова парадигма за подготовка на педагогическите специалисти в условия на мултикултурна среда. (Обучението включва голяма част от интерактивните подходи в обучителния процес пречупени през призмата на мултикултурната образователна среда – образно и латерално мислене и възприемане, брейнсторминг, творческо генериране на идеи и др.)

4. Тематична област: Управление на промяната, стреса и времето в ракурса на мултикултурната образователна среда, а именно как съвременният учител да се справи със стреса, професионалното прегаряне в непрекъснато променяща се среда.

Индикативна програма за обученията с присъждане на кредити:

1. Тематична област: Работа и взаимодействие с образователния медиатор; работата на ОМ с учители, родители и ученици; работата на ОМ относно кампании за превенция на отпадане от училище, ранни и насилствени бракове, кампании за повишаване на образователното ниво; работа на ОМ на терен – посредничество, информиране, комуникация между местната общност и институциите.

2. Тематична област: Мултикултурното училище – изграждане на позитивна мултикултурна образователна среда управление на мултикултурното училище – нормативна уредба, добри практики, финансови възможности за подкрепа, юридически, икономически и психологически аспекти на мултикултурната образователна среда; приобщаване на ученици и родители към единни граждански ценности и възприемане на етнокултурните различия; разбиране на себе си и другите в мултикултурна среда; реализация и развитие на културните идентичности, измерване на културите.

 

Период на изпълнение: 04.12.2020г. – 30.09.2023г.