Информационна кампания по проект „Подкрепа за успех“

Информационна кампания по проект „Подкрепа за успех“

Информационна кампания по проект „Подкрепа за успех“

22.06.2022г.

В ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа бе реализирана информационна кампания по проект „Подкрепа за успех“, целта на която е намаляване риска от преждевременно напускане на училище от учениците, повишаване на мотивацията на родителите за съдействие в осигуряването на редовна посещаемост на учениците в часовете и подобряване на взаимодействието между родителската общност и образователната институция.

Кампанията се организира и осъществи от екип в състав:

Галя Цветкова – психолог и координатор „Изпълнение на дейности“ по проекта;

Виолета Молловска – ръководител на група за допълнително обучение по Български език и литература;

инж. Траяна Михайлова – ръководител на група за допълнително обучение по Математика.

Проведоха се две мероприятия:

  1. На 26.05.2022г. се реализира изнесена /на място/  родителска среща в с. Ставерци, в която родителската общност бе запозната с брошурата „Моят избор“.  Представиха се постигнатите резултати от учениците, включени в групи за допълнително обучение по учебни предмети с цел превенция на обучителни затруднения. Проведе се ползотворна дискусия, в която родителите споделиха гледните си точки, свързани с образователната реализация на децата си.

 

  1. На 09.06.2022г. се проведе беседа между родители, учители и директора на училището. Обсъдиха се актуални проблеми, като основна тема беше обхващането и задържането на учениците в училище, успешната бъдеща реализация на всяко дете, както и привличането на родителите и ангажирането им в училищния живот, което е от огромно значение за постигането на добри резултати. На родителите бе представена и добра практика от дейността на образователния медиатор в ПГМЕТ. Всички се съгласиха, че работата на терен с общността, категорично повишава посещаемостта на учебните занятия и изгражда отношения, базирани на доверие, уважение, толерантност и екипност.