Проект „Ученически практики – 2“

Проект „Ученически практики – 2“

Проект „Ученически практики – 2“

Участие по Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

През учебната 2022/2023 година ПГМЕТ „Христо Смирненски“ ще участва в изпълнението на проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики - 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

ПГМЕТ „ Христо Смирненски“  ще се включи в изпълнение на

Дейност1:  Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда, с 13 ученика от специалностите: „ Машини и съоръжения за заваряване“, „ Електрообзавеждане на производството“ и „ Малък и среден бизнес“.

Фирмите, в които ще се провежда практическото обучение на учениците за изпълнение на проекта са Електрохолд България ЕООД, ЕТ „Бучели – Руси Бучелски“, ЕТ „ПЛАМЕН ТАНЧЕВ – 2008“.