Ученици с кариера - това са нашите дуални ученици

Ученици с кариера - това са нашите дуални ученици

Ученици с кариера - това са нашите дуални ученици

21.04.2022
На 20.04.2022 г., учениците от 9 б клас при ПГМЕТ „Христо Смирненски“, професия „Електрически инсталации“ проведоха еднодневно пробно стажуване във фирма „Леони България“ ЕООД. Мероприятието се осъществява по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Наставници въведоха гимназистите в първите знания и умения за конкретните етапи на производство, свързани с професията. Запознаха ги с производствените дейности на фирмата - електрическо, електромеханично и електронно оборудване, в частност кабелни снопове, за автомобилната промишленост.
Целта на проекта е да се повиши качеството на професионалното образование в България и да се засили връзката му с нуждите на бизнеса. Изпълнението ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.