ХІ задочен клас - Машини и съоръжения за заваряване

ХІ задочен клас - Машини и съоръжения за заваряване

Класен ръководител - Даниела Санкова

 
ПРОФЕСИЯ          521010  МАШИНЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ   5210113 Машини и съоръжения за заваряване
 
Основна цел на обучението по специалност ”Машини и съоръжения за заваряване” е да екипира учениците с необходимите знания, практически умения и компетентности за работа в областта на дейности по изпълняване на заваръчни шевове, контролиране параметрите според стандарта, диагностициране и ремонтиране на машините и съоръженията за заваряване.
 
В резултат от ученето, учениците ще придобият знания, умения и компетентности:
 
 1. Общи за професията „Машинен техник“
 • Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава основите на предприемачеството
 • Познава основите на пазарната икономика
 • Обработва информация с ИКТ
 • Организира работния процес
 • Общува ефективно в работния екип
 • Разчита техническа документация
 • Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидротехниката и пневмотехниката.
 • Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Изработва детайли на конвенционални и специализирани машини
 • Извършва техническо обслужване и поддържане на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии, манипулатори и роботи
 • Оценява състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
 • Оценява качеството на ремонта в съответствие с нормативните изисквания
2. Специфични за специалността ”Машини и съоръжения за заваряване”
 • Избира параметри според стандарта и прилага методите за различните заваръчни шевове
 • Извършва заваръчна дейност
 • Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения за заваряване
 • Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения за заваряване
Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.
Необходими знания и умения – Знания за технологиите за проектиране, производство и експлоатация на промишлените изделия, за начините на ремонт и поддържане на съответната техника, за устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство. Машинният техник трябва да притежава умения за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване, знания и умения за работа със софтуерни продукти.
Основни дейности – Машинният техник изпълнява дейности, свързани с експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Той изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици. Проектира и конструира детайли и възли. Използва техническа литература и съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и конструиране. Машинният техник изработва детайли на металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж. Контролира спазването на технологичната последователност при дейностите, свързани с експлоатацията, обслужването и ремонта на техниката. Организира и контролира работата на екипа, с който работи. Поддържа и контролира правилната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на промишленото производства. Тези производства са обособени в самостоятелни специалности към учебния план по професията. Той притежава компетенции за участие в управлението на предприятието и оценяване на качеството на извършваните операции.
Отговорности и задължения – Машинният техник поема отговорности за: контрол върху ефективното използване на инструменти, материали и резервни части; оценяване на годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той контролира технологичната последователност при диагностиката. Оценява качеството на работата в съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии. Анализира и регулира показанията на контролно-измервателната техника. В неговите задължения и отговорности се включва контрол върху правилната експлоатация на оборудването.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова техника в посочените производствени сектори, с ползването на специализирани програмни продукти, с ползването на чужди езици. Машинният техник работи в офис, но често работното му място е в производствения участък, с повишено ниво на шум, замърсеност на въздуха, или работи на открито, при високи или ниски температури и др.
Ресурси, с които се работи – Различни видове машини, системи за управление, приложен софтуер, стандарти, справочна и каталожна литература, механични инсталации и съоръжения, съобразно вида на промишленото производство.
Организации/институции за реализация – В областта на машиностроенето, металообработването, транспорта, металургията, строителството и др. – поддържане, диагностика, ремонт. В предприятия, цехове, сервизи, работни площадки и др.
Възможности за кариерно развитие – Машинният техник може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително
усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения.
Професионални сдружения и организации:
bbcmb.org/ – Българска браншова камара по машиностроене
http://www.bcm-bg.com/  –  Българска асоциация на металургичната индустрия и др.