Прием в 8 клас – важна информация

Прием в 8 клас – важна информация

Прием в 8 клас – важна информация

24.06.2022 г.

Информация за ученици и родители във връзка с кандидатстването след завършен VII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Резултатите от изпитите по български език и литература и по математика от Национално външно оценяване в VII клас и от изпитите за проверка на способностите (музика, изобразително изкуство и физически възпитание и спорт) ще бъдат обявени до 28 юни 2022 г. в електронната платформа на адрес:  https://infopriem.mon.bg

Достъп до електронната платформа има всеки ученик чрез входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка и издадена от училището, в което се обучава.

Резултатите от изпитите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки.

В периода от 05 до 07 юли 2022 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас по профили и специалности от професии. Информация за училищата в област Плевен, които осъществяват прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година и начина на балообразуване за всяка паралелка е публикувана на сайта на РУО – Плевен в раздел „Прием“.

Заявяването на участие в първи и в трети етап на класиране ще се осъществява само по електронен път /online/.

Подаването на заявления за участие в първо и в трето класиране може да се осъществи по един от следните начини:

 • Самостоятелно – от родителя и ученика, от персонален компютър през електронната платформа на адрес: https://infopriem.mon.bg, като се използва идентификационния код от служебната бележка на ученика;
 • В определени училища-центрове, посочени по-долу в съобщението.

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема в VIII клас?

1. За участие в държавния план -прием, учениците успешно завършили VII клас подават до началника на РУО-Плевен следните документи:

 • Заявление за участие в първи етап на класиране (по образец), с подредени желания;
 • Свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването или кандидатът е от друга област.
 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква само за кандидатстващите за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка – задължително за кандидатстване в ПГМЕТ „Христо Смирненски“, гр. Кнежа
 • Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

2. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:

 • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките (по профили и/или по специалности от професии) се осъществява от падащо меню в електронната платформа. Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.
 • Препоръчително е да се посочат повече желани паралелки. Паралелките се подреждат по реда на тяхната привлекателност за ученика – започва се от най-желаните, към по-малко желаните. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки, а не са посочени достатъчно паралелки /напр. посочени две – три паралелки/. Повечето посочени паралелки увеличават шансовете за прием, а ако мястото на класиране на ученика не го удовлетворява, може да подаде заявление за участие във втори етап на класиране. Възможностите в този случай са: да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.
 • Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.

Какво е важно да знаете за класирането?

Класирането се извършва централизирано на  областно ниво от РУО – Плевен, в три етапа:

До 12 юли 2022 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (оригиналното свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство, приложимо само за професионалните паралелки). Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране е до 15 юли 2022 г.  Записването на ученика се извършва в училището, в което е класиран.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок (до 15 юли 2022 г.) той подава заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран. Възможностите в този случай са да се класира на по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране в срок до 15 юли 2022 г.губи мястото си от първото класиране.

Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления.

Приети ученици в други области, които избират да се запишат там, не е нужно да уведомяват училището от област Плевен, в което са класирани. Тяхното място в училището остава свободно. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 20 юли 2022 г. ще се обявят списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. След този етап учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани, в срок до 22 юли 2022 г., в противен случай губят мястото си.

Заявления за участие в трето класиране се подават online или в училищата-центрове. Кандидатства се за училища/ паралелки, в които има свободни места, в периода 26 – 27 юли 2022 г.

За участие в трето класиране могат да кандидатстват:

 • неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места);
 • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
 • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2022 г.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е в периода 01-02 август 2022 г.

На 03 август 2022 г. ще бъдат обявени незаетите места след трети етап.

За незаетите места ще може да се кандидатства в самото училище до 10 септември 2022 година.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И СРОКОВЕ
във връзка с кандидатстване в училища с държавен план-прием
за учебната 2022 / 2023 г. в област Плевен

Дейности

Срок

Място на реализиране

Обявяване на резултати от изпитите

до 28.06.2022 г.

В платформата https://infopriem.mon.bg в училището, където ученикът учи.

Подаване на документи за участие в класирането

05-07.07.2022 г.

в училище-център / Оnline самостоятелно 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.07.2022 г.

В платформата https://infopriem.mon.bg Училищата, осъществяващи държавен план-прием.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втория етап на класиране.

13-15.07.2022 г.

В училищата, където са приети учениците.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2022 г.

В платформата https://infopriem.mon.bg Училищата, осъществяващи държавен план-прием.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21-22.07.2022 г.

В училищата, където учениците са приети учениците.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2022 г.

В училищата, в които се осъществява държавен план-прием.В сайта на РУО – Плевен; В училищата-центрове за прием на документи за трети етап на класиране

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27.07.2022 г.

Оnline самостоятелно в училище-център

Обявяване на списъците с приети ученици на трети етап на класиране

29.07.2022 г.

В платформата https://infopriem.mon.bg В училищата, в които се осъществява държавен план-прием.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01-02.08.2022 г.

В училищата, където са приети учениците

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03.08.2022 г.

В платформата https://infopriem.mon.bg В сайта на РУО – Плевен; В училищата, в които се осъществява държавен план-прием.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10.09.2022 г.

В училищата, в които има свободни места

Училища – центрове за прием на документи

за участие в първи (05 – 07 юли 2022 г.) и в трети етап (26-27 юли 2022 г. вкл.) на класиране за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

Община

Училище-център, населено място

Адрес

Ще приема документи на:

Белене

ОУ „Васил Левски“ 
гр. Белене

ул. „Еп. Евгений Босилков“ №1

I и III етап

Гулянци

СУ „Христо Смирненски“
гр. Гулянци

ул.“Г.С. Раковски“ №19

I и III етап

Долна Митрополия

СУ „Васил Априлов“
гр. Долна Митрополия

ул.“Трети март“ №29А

I и III етап

Долни Дъбник

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Долни Дъбник

ул.“Васил Левски“ № 30

I и III етап

Искър

СУ „Христо Смирненски“
гр. Искър

ул. Георги Димитров 43

I и III етап

Кнежа

ОУ „Васил Левски“
гр. Кнежа

Ул. „Опълченска“84

I и III етап

Левски

ОУ „Максим Горки“
гр. Левски

ул. „В. Априлов“ № 50

I и III етап

Никопол

СУ „Христо Ботев“
гр. Никопол

ул. „Сливница“ 7

I и III етап

Пордим

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Пордим

ул. „Иван Божинов“ №11

I и III етап

Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски“
гр. Червен бряг

ул.“Паисий“ 37

I и III етап

Плевен

ОУ „Васил Левски“
гр. Плевен

ул. „Стара планина“ № 6

I и III етап

Плевен

ОУ „Д-р Петър Берон“
гр. Плевен

кв. „Сторгозия“, ул.“Д-р П. Берон“ № 2

I етап

Плевен

ОУ „Св. Св. Климент Охридски“
гр. Плевен

ж.к. „Дружба“ І

I етап

Работно време на училищата – центрове за прием на документи:

І класиране: 05.07 до 07.07.2022 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: 26.07 до 27.07.2022 г. – 08.00 до 18.00 часа