ХІІ а клас - Машини и съоръжения за заваряване; Електрообзавеждане на производството

ХІІ а клас - Машини и съоръжения за заваряване; Електрообзавеждане на производството

Класен ръководител - инж. Нели Дамяновска

ПРОФЕСИЯ          521010  МАШИНЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ   5210113 Машини и съоръжения за заваряване
ПРОФЕСИЯ          522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ   5220103 Електрообзавеждане на производството
 
ПРОФЕСИЯ          521010  МАШИНЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ   5210113 Машини и съоръжения за заваряване
 
Основна цел на обучението по специалност ”Машини и съоръжения за заваряване” е да екипира учениците с необходимите знания, практически умения и компетентности за работа в областта на дейности по изпълняване на заваръчни шевове, контролиране параметрите според стандарта, диагностициране и ремонтиране на машините и съоръженията за заваряване.
 
В резултат от ученето, учениците ще придобият знания, умения и компетентности:
 
 1. Общи за професията „Машинен техник“
 • Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Познава основите на предприемачеството
 • Познава основите на пазарната икономика
 • Обработва информация с ИКТ
 • Организира работния процес
 • Общува ефективно в работния екип
 • Разчита техническа документация
 • Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидротехниката и пневмотехниката.
 • Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
 • Изработва детайли на конвенционални и специализирани машини
 • Извършва техническо обслужване и поддържане на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии, манипулатори и роботи
 • Оценява състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
 • Оценява качеството на ремонта в съответствие с нормативните изисквания
2. Специфични за специалността ”Машини и съоръжения за заваряване”
 • Избира параметри според стандарта и прилага методите за различните заваръчни шевове
 • Извършва заваръчна дейност
 • Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения за заваряване
 • Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения за заваряване
Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.
Необходими знания и умения – Знания за технологиите за проектиране, производство и експлоатация на промишлените изделия, за начините на ремонт и поддържане на съответната техника, за устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство. Машинният техник трябва да притежава умения за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване, знания и умения за работа със софтуерни продукти.
Основни дейности – Машинният техник изпълнява дейности, свързани с експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Той изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици. Проектира и конструира детайли и възли. Използва техническа литература и съвременни софтуерни продукти за якостно пресмятане и конструиране. Машинният техник изработва детайли на металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж. Контролира спазването на технологичната последователност при дейностите, свързани с експлоатацията, обслужването и ремонта на техниката. Организира и контролира работата на екипа, с който работи. Поддържа и контролира правилната експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на промишленото производства. Тези производства са обособени в самостоятелни специалности към учебния план по професията. Той притежава компетенции за участие в управлението на предприятието и оценяване на качеството на извършваните операции.
Отговорности и задължения – Машинният техник поема отговорности за: контрол върху ефективното използване на инструменти, материали и резервни части; оценяване на годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той контролира технологичната последователност при диагностиката. Оценява качеството на работата в съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии. Анализира и регулира показанията на контролно-измервателната техника. В неговите задължения и отговорности се включва контрол върху правилната експлоатация на оборудването.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на нова техника в посочените производствени сектори, с ползването на специализирани програмни продукти, с ползването на чужди езици. Машинният техник работи в офис, но често работното му място е в производствения участък, с повишено ниво на шум, замърсеност на въздуха, или работи на открито, при високи или ниски температури и др.
Ресурси, с които се работи – Различни видове машини, системи за управление, приложен софтуер, стандарти, справочна и каталожна литература, механични инсталации и съоръжения, съобразно вида на промишленото производство.
Организации/институции за реализация – В областта на машиностроенето, металообработването, транспорта, металургията, строителството и др. – поддържане, диагностика, ремонт. В предприятия, цехове, сервизи, работни площадки и др.
Възможности за кариерно развитие – Машинният техник може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително
усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения.
Професионални сдружения и организации:
bbcmb.org/ – Българска браншова камара по машиностроене
http://www.bcm-bg.com/  –  Българска асоциация на металургичната индустрия и др.
 
 
ПРОФЕСИЯ              522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ     5220103 Електрообзавеждане на производството

І. Описание на конкретната работа по професията
1. Основни дейности – Електротехникът извършва измерване на електрически и неелектрически величини. Проследява електрически вериги и електрически схеми. Взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването. Извършва шлосерски и електромонтажни дейности. Прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти, ръководи екип. В своята работа електротехникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература.
2. Отговорности и задължения – Електротехникът поема отговорности за контрол върху изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той контролира качеството на дейностите по диагностиката, ремонт и осигуряване на безопасна работа на инсталациите и съоръженията. Отговаря за спазването на стандарти, инструкции, вътрешни и външни критерии за извършваните дейности от екипа, с който работи. Осъществява контрол върху правилната експлоатация на оборудването.
3. Възможно работно време – Лицето може да работи на трудов договор и осемчасов работен ден или като самонаето лице. Предприятията/ фирмите с непрекъснат производствен процес (електрическите централи, подстанции, кораби, асансьорни уредби и др.) изискват 24-часово оперативно обслужване на съоръженията, което налага работа на смени и даване на дежурства.
4. Възможни контакти – Контактува се с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти.
5. Полезна информация – Работата е с широк обхват на електротехнически дейности и отговорности в зависимост от сектора, в който работи. За подробна информация: Българска асоциация на електротехниката и електрониката.
www.bcee-bg.org/– Българска асоциация на електротехниката и електрониката.
 
ІІ. Перспективи и предизвикателства на професията
1. Възможности за работа – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.
2. Възможности за допълнителни придобивки – В зависимост от практиката на работодателя.
3. Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от контрол и безопасност при експлоатация на електрическото оборудване, ползването на специализирани програмни продукти, владеенето на чужди езици. Трудностите в професията се свързват с условията на работната среда – работа на открито, на височина, при различни климатични условия и др.
4. Ресурси, с които трябва да се работи – Шлосерски и електромонтажни инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.
 
ІІІ. Организации, в които може да се упражнява професията и видове длъжности
1. Сфера на дейност – Електротехника и енергетика, транспортна техника.
2. Организации, в които може да се реализира човек – В държавни предприятия, общински и частни фирми с дейност в областта на поддържане и ремонт на електротехническо оборудване.
3. Възможности за кариерно развитие – Електротехникът може да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
4. Полезни връзки:
www.iep-bg.com/aboutus.html /– Изпитване на електротехническа продукция
 
ІV. Необходими качества и образование за професията
1. Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.
2. Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника. За да упражнява професията, електротехникът следва да притежава свидетелство за правоспособност за „Електротехник по електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", съгласно действащата нормативна уредба. За успешното справяне в професията са необходими и умения за взимане на решения, умения за упражняване на контрол и оценка.
3. Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище запридобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено основно образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията получават Свидетелство за професионална квалификация.
4. Къде може да се усвои – В професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.
5. Учебни предмети, които се изучават Предприемачество, Бизнес-комуникации, Чужд език по професията, Електроника, Електротехническо чертане, Електротехнически материали, Електроенергетика, Лабораторна практика – ел. измервания, Електрическимашини и апарати и др.
6. Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация теория на професията и практика на професията.