Обучение за повишаване квалификацията на учителите в ПГМЕТ

Обучение за повишаване квалификацията на учителите в ПГМЕТ

Обучение за повишаване квалификацията на учителите в ПГМЕТ

23.06.2022

В периода от 24.06.2022 г. до 26.06.2022 година, учителите от ПГМЕТ "Христо Смирненски" ще участват в поредното мероприятие от Индикативната програма за обучения на място по проект "Мотивация и медиация в многообразието – педагогическите специалисти в интеркултурния диалог".


Обучението е на тема: "Интеркултурно и интерактивно образование – нова парадигма за подготовка на педагогическите специалисти в условия на мултикултурна среда". Включва голяма част от интерактивните подходи в обучителния процес, пречупени през призмата на мултикултурната образователна среда – образно и латерално мислене и възприемане, брейнсторминг, творческо генериране на идеи и др.


Проектът е по Процедура BG05M2OP001-3.017 Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда на ОП Наука и образование за интелигентен растеж.
Бенефициент е Сдружение "Виа Хуманика", на което ПГМЕТ "Христо Смирненски" партнира в проектните дейности от 2020 година.