Прием

ДЪРЖАВЕН  ПЛАН-ПРИЕМ
2022 - 2023
УЧЕБНА ГОДИНА

 Професия Техник на електронна техника
НОВА!!! Специалност Охранителна техника и системи за сигурност
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
 
РЕАЛИЗАЦИЯ В:
 • Проектиране и изграждане на системи за сигурност
 • Поддържане и експлоатация на:
  • системи за видео наблюдение
  • системи за пожароизвестяване
  • системи за Кибер сигурност
  • сигнално-охранителната техника
  • сървърни системи /Бази данни/ web услуги 
 • Диагностициране и отстраняване на повреди в сигнално-охранителните системи
 • Изграждане на автоматизирани системи за следене и контрол на мобилни обекти
 • Изучаване на въпросите, свързани с локализация и следене чрез СРS системи на мобилни обекти

ИЗУЧАВАНЕ на съвременни програмни езици: С#, Java, РНР, Python, JavaScript, Android, Arduino, Unity, С/С++, .NET; как се създават софтуерни разработки; тънкостите в сфери като технология на програмирането и системи за управление на база данни.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 • Теоретични знания по:  електротехника, градивни елементи, техническо чертане и документиране, аналогова схемотехника, цифрова схемотехника.
 • Практически умения по:  електротехника и градивни елементи, схемотехника.

СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

 • Теоретични знания по: видеотехника и системи за видеонаблюдение, микропроцесорна техника и компютърни системи, оптични технологии и безжични мрежи, програмиране на МК, приложен софтуер, мрежова и информационна сигурност, сензори и сензорни системи.
 • Практически умения по: електрически и електронни измервания, видеотехника и системи за видеонаблюдение, безжични и оптични мрежови технологии, мрежова и информационна сигурност, сензори и сензорни системи, охранителна техника и системи за сигурност.

Професия Машинен оператор
Специалност Машини и съоръжения за заваряване
Срок на обучение: 5 години
Форма на обучение: дневна
 
Защо да избереш "Машини и съоръжения за заваряване"?:
Защото предоставя невероятни възможности за реализация както на българския пазар на труда, така и в чужбина в заводи за металорежещи машини, в производствени предприятия от машиностроителната индустрия в публичния и частния сектор.
Обучението по тази специалност ще те запознае със съвременните тенденции в развитието на професията. Ще ти даде възможност да познаваш и практикуваш различните видове металургични процеси. Ще формираш умения и опит по стругарство и заваряване, шлосерство, сглобяване и ремонт на съединения, разглобяване и ремонт на различни възли и механизми.   
 
За кого е предназначено обучението:
За този, който иска да е различен, а именно технически грамотен – да може да разчита работни чертежи на детайли, да ползва технологична документация, да съставя технологичен режим и разчита техническа документация за заваряване. За този, който мечтае да е полезен с уменията си както за бизнеса, в който ще се реализира, така и за поддръжката на своя дом.
 
Какви знания, умения и компетентности ще придобиеш?
След завършване на обучението по специалността, ти ще познаваш и владееш теорията, техниката и технологията на заваряване, което се изразява в:
• познаване предназначението и функциите на използвания инструментариум при упражняване на дейността по заваряване;
• разбиране и обясняване заваръчния процес и факторите, влияещи върху правилното му осъществяване;
• свободно опериране с използваната техника и материали (основни и допълнителни);
• прилага техники на заваряване и упражнява заваръчната техника;
• проява на творчество в комбиниране на последващи операции при заваряване;
• свободно упражняване на заваръчна дейност, съобразена с параметрите на обучение (заваръчен процес, позиция на заваряване, основни и допълнителни материали);
• умение за оценяване на собствената дейност и качеството на продукта.

Професия Електромонтьор