ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА