ХІ а клас - Машини и съоръжения за заваряване; Електрообзавеждане на производството

ХІ а клас - Машини и съоръжения за заваряване; Електрообзавеждане на производството

Класен ръководител - инж. Евелин Стаменов
 
ПРОФЕСИЯ           521030 МАШИНЕН ОПЕРАТОР
СПЕЦИАЛНОСТ    5210303 Машини и съоръжения за заваряване
 
ПРОФЕСИЯ          522020 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ   5220204 Електрообзавеждане на производството
 
 
ПРОФЕСИЯ           521030 МАШИНЕН ОПЕРАТОР
СПЕЦИАЛНОСТ    5210303 Машини и съоръжения за заваряване
Основна цел на обучението по професията „Машинен оператор“ е подготовка на обучаваните за изпълнение на машинна обработка на конструкционни материали в машиностроителното производство. В учебното съдържание са обхванати широк кръг от знания, умения и компетентности, необходими за изпълнение на основните трудови дейности по професията. След завършване на обучението операторът може да използва техническа и технологична документация, да изпълнява различни операции в зависимост от производствения сектор. В работа си той спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
В резултат от ученето, учениците ще притежават следните компетенции:
 1. Общи за професията „Машинен оператор“
 • Изпълнява правилата и инструкциите за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на трудова дейност
 • Организира рационално и ефективно работното място и трудовата дейност
 • Използва подходящи машиностроителни материали и заготовки
 • Изработва продукти чрез механична обработка с металообработваща машина по зададен чертеж и технология
 • Изпълнява технологии и методи за механична обработка машиностроителни на машиностроителни материали
 • Управлява и обслужва металообработващи машини и съоръжения
 • Контролира точността и качеството на обработката
 • Управлява металорежещи машини за струговане, фрезоване, шлифоване, стъргане, обработване на отвори, резбонарязване и зъбонарязване
 • Изпълнява методи и технологии за изработване на детайли чрез рязане с металорежещи машини
​​​​​​​2. Специфични за специалност „Машини и съоръжения за заваряване“
 • Спазва изискванията за изправност на машините и съоръженията и за безопасно заваряване и рязане на метални части
 • Изпълнява правилно спомагателните дейности при заваряване
 • Осъществява заваръчна дейност с различни материали, инструменти, машини и съоръжения
 • Осъществява визуален контрол на заваръчния шев
Основни  дейности  –  Машинният  оператор  изпълнява  дейности,  свързани  с  експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения. Той разчита работни чертежи  на  детайли,  ползва  технологична  документация,  съставя  несложен  технологичен режим.  Подбира  и  подготвя  за  работа  режещи  и  измервателни  инструменти,  настройва металорежещи  машини.  Изпълнява  ръчно  и  машинно  основни  видове  машиностроителни операции. Измерва и контролира точността на изработените повърхнини. Извършва операции за  пластична  деформация,  термична  и  други  видове  обработка  на  материалите.  Разчита техническата документация за заваряване. Регулира, настройва и наблюдава машината или заваръчното съоръжение. Спазва изискванията за качество и безопасна работа.
Отговорности  и  задължения  –  Машинният  оператор  поема  отговорности  за  правилното използване на инструменти, материали и резервни части. Осигурява качествено извършване на различни видове обработка на материалите. Оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Отговоря за спазването на стандарти, вътрешни и външни критерии в процеса на изпълнение на производствените дейности. 
Полезна информация – В областта на машиностроенето страната разполага със сравнително добра  инфраструктура  и  висококвалифицирана  работна  сила.  Очаква  се  подобряване жизнеспособността  и  конкурентността  на  машиностроителните  предприятия.  Работата  е  с широк обхват на технически дейности и отговорности. 
bbcm@mail.bg/www.bbk.bgcatalog.com – Българска браншова камара по машиностроене.
Организации/институции за реализация –  Предприятия,  цехове, сервизи, работни площадки и др.
Възможности за кариерно развитие – Машинният оператор може да продължи
професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително
усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки – Иновации в машиностроенето
: www.investor.bg/inovacii-v-mashinostroeneto-i-biznes-iniciativi-inter- ekspo-centyr, 166168/
 
 
ПРОФЕСИЯ          522020 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ   5220204 Електрообзавеждане на производството
 
Основна цел на обучението по специалност ”Електрообзавеждане на производството” е да екипира учениците с необходимите знания, практически умения и компетентности за работа в областта на дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо оборудване.
 
В резултат от ученето, учениците ще придобият знания, умения и компетентности:
 
 1. Общи за професията „Електромонтьор“
 • Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 • Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
 • Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
 • Познава основите на пазарната икономика
 • Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие
 • Познава основите на предприемачеството
 • Формира предприемаческо поведение
 • Извършва обработване на информация с ИКТ
 • Създава цифрово съдържание с ИКТ
 • Познава основите на електротехниката
 • Измерва електрически величини
 • Разчита електротехнически чертежи и схеми
 • Познава начините за производство на електрическа енергия и основните елементи на енергийната система
2. Специфични за специалността ”Електрообзавеждане на производството”
 • Извършва монтаж и поддръжка на елементи от електрическа инсталация
 • Извършва монтаж и поддръжка на възли от електрически съоръжения
 • Извършва монтаж на електрически машини
 • Извършва монтаж на електрически апарати
 • Извършва монтаж на електронна апаратура
 • Измерва електрически и неелектрически величини
 • Извършва диагностика на електрически инсталации
 • Извършва диагностика и контрол на електрически мрежи
 • Извършва диагностика на електрически машини
 • Извършва диагностика на електрически апарати
Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.
Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника.
Основни дейности – Електромонтьорът разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. Извършва по предписание технологичните операции за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи от съоръженията. Измерва електрически величини. Монтира и демонтира детайли, елементи и възли. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти.
Отговорности и задължения – Електромонтьорът поема отговорност за качеството на своята работа при изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати (генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение, части и др.).
Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от осигуряване на безопасност при експлоатация на електрическото оборудване. Трудовите дейности се извършват на открито, при различни атмосферни условия, в закрити помещения и/или в офиси.
Ресурси, с които се работи – Шлосерски и електротехнически инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.
Организации/институции за реализация – В държавни, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката. Нормирано работно време.
Възможности за кариерно развитие – Електромонтьорът може да продължи професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително усвоените компетенции. Електромонтьорът може да се обучава по друга професия от професионално направление „Електротехника и енергетика", както и да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, професия „Електротехник". Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки: www.iep-bg.com/aboutus.html – Изпитване на електротехническа продукция
 
 
Класен ръководител - инж. Нели Дамяновска
 
ПРОФЕСИЯ          522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ   5220103 Електрообзавеждане на производството
 
Основна цел на обучението по специалност ”Електрообзавеждане на производството” е да екипира учениците с необходимите знания, практически умения и компетентности за работа в областта на дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо оборудване.
 
В резултат от ученето, учениците ще придобият знания, умения и компетентности:
 
 1. Общи за професията „Електротехник“
 • Спазва правилата за безопасна работа на работното място и опазва околната среда
 • Оказва долекарска помощ на пострадали от електрически ток
 • Осъществява ефективни комуникации с членовете на работния екип и с клиенти
 • Разчита и/или разработва самостоятелно с компютър чертежи и електрически схеми на елементи на електротехнически съоръжения
 • Монтира и демонтира елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване
 • Измерва електрически и неелектрически величини
 • Извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване
 • Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им
 • Извършва ремонт и проверки за годност и безопасност на съоръженията
2. Специфични за специалността ”Електрообзавеждане на производството”
 • Изработва елементи на електрообзавеждането на производството
 • Извършва монтаж, ремонт и техническо обслужване на елементите на електроснабдяване и електрообзавеждане на производствените механизми
 • Извършва пускане, спиране и регулиране на режимите на работа на  производствените механизми
 • Поддържа в техническа изправност електрообзавеждането на производствени механизми (кранове, багери, телфери, механизми за непрекъснат транспорт, ковашко-пресови и щанцови машини и др.)
Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.
Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника.
Основни дейности – Електротехникът извършва измерване на електрически и неелектрически величини. Проследява електрически вериги и електрически схеми.  Взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването. Извършва шлосерски и електромонтажни дейности. Прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти, ръководи екип. В своята работа електротехникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература.
Отговорности и задължения – Електротехникът поема отговорности за контрол върху изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той контролира качеството на дейностите по диагностиката, ремонт и осигуряване на безопасна работа на инсталациите и съоръженията. Отговаря за спазването на стандарти, инструкции, вътрешни и външни критерии за извършваните дейности от екипа, с който работи. Осъществява контрол върху правилната експлоатация на оборудването.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от контрол и безопасност при експлоатация на електрическото оборудване, ползването на специализирани програмни продукти, владеенето на чужди езици. Трудностите в професията се свързват с условията на работната среда – работа на открито, на височина, при различни климатични условия и др.
Ресурси, с които се работи – Шлосерски и електротехнически инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.
Организации/институции за реализация – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.
Възможности за кариерно развитие – Електротехникът може да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки:
www.iep-bg.com/aboutus.html / – Изпитване на електротехническа продукция