ХІ а клас II гр - Електрообзавеждане на производството

ХІ а клас II гр - Електрообзавеждане на производството

Класен ръководител - инж. Нели Дамяновска
 
ПРОФЕСИЯ          522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ   5220103 Електрообзавеждане на производството
 
Основна цел на обучението по специалност ”Електрообзавеждане на производството” е да екипира учениците с необходимите знания, практически умения и компетентности за работа в областта на дейности по изработка, монтаж, демонтаж, диагностика, ремонт и изпитване на различно електротехническо оборудване.
 
В резултат от ученето, учениците ще придобият знания, умения и компетентности:
 
 1. Общи за професията „Електротехник“
 • Спазва правилата за безопасна работа на работното място и опазва околната среда
 • Оказва долекарска помощ на пострадали от електрически ток
 • Осъществява ефективни комуникации с членовете на работния екип и с клиенти
 • Разчита и/или разработва самостоятелно с компютър чертежи и електрически схеми на елементи на електротехнически съоръжения
 • Монтира и демонтира елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване
 • Измерва електрически и неелектрически величини
 • Извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване
 • Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им
 • Извършва ремонт и проверки за годност и безопасност на съоръженията
2. Специфични за специалността ”Електрообзавеждане на производството”
 • Изработва елементи на електрообзавеждането на производството
 • Извършва монтаж, ремонт и техническо обслужване на елементите на електроснабдяване и електрообзавеждане на производствените механизми
 • Извършва пускане, спиране и регулиране на режимите на работа на  производствените механизми
 • Поддържа в техническа изправност електрообзавеждането на производствени механизми (кранове, багери, телфери, механизми за непрекъснат транспорт, ковашко-пресови и щанцови машини и др.)
Необходими личностни качества – Поемане на отговорност, психична устойчивост, бърза и точна преценка и реакция, технически усет, работоспособност, точност и прецизност в работата.
Необходими знания и умения – Знания за обслужване, диагностика и ремонт на електрическото оборудване, за работа със софтуерни продукти, за работа с контролно-измерителна техника.
Основни дейности – Електротехникът извършва измерване на електрически и неелектрически величини. Проследява електрически вериги и електрически схеми.  Взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването. Извършва шлосерски и електромонтажни дейности. Прилага методиките за изработване, монтаж, техническо поддържане, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати и съоръжения. Спазва нормативните изисквания за експлоатация и техника на безопасност. Работи с клиенти, ръководи екип. В своята работа електротехникът използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини, стандарти, справочна и каталожна литература.
Отговорности и задължения – Електротехникът поема отговорности за контрол върху изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той контролира качеството на дейностите по диагностиката, ремонт и осигуряване на безопасна работа на инсталациите и съоръженията. Отговаря за спазването на стандарти, инструкции, вътрешни и външни критерии за извършваните дейности от екипа, с който работи. Осъществява контрол върху правилната експлоатация на оборудването.
Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от контрол и безопасност при експлоатация на електрическото оборудване, ползването на специализирани програмни продукти, владеенето на чужди езици. Трудностите в професията се свързват с условията на работната среда – работа на открито, на височина, при различни климатични условия и др.
Ресурси, с които се работи – Шлосерски и електротехнически инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.
Организации/институции за реализация – Във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.
Възможности за кариерно развитие – Електротехникът може да валидира допълнително усвоените компетенции. Той може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Полезни връзки:
www.iep-bg.com/aboutus.html / – Изпитване на електротехническа продукция