Стипендии

Стипендии

Вътрешни правила и критерии за разпределяне и определяне на стипендии на учениците

В СИЛА ОТ ІІ УЧЕБЕН СРОК УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОД.

І. Стипендии на учениците от ПГМЕТ „Хр. Смирненски“ се отпускат при условията и реда на Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование и Постановление № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на ПМС № 328/21.12.2017г.
1. При условията и реда на Постановлението се отпускат стипендии на ученици в дневна форма на обучение и при обучение чрез работа ( дуална система на обучение).
2. За ученици, които са приети за обучение в VІІІ клас по специалности от професии защитени от държавата или специалности от професии, с очакван недостиг на пазара на труда.
3. При условията и реда на Постановлението се отпускат стипендии и на ученици трайни увреждания , както и на ученици със специални образователни потребности СОП, завършили VІІ клас с удостоверение за завършен VІІ клас и са продължили обучението си в класовете от І или ІІ гимназиален етап.
 
ІІ. Директорът на училището определя комисия за стипендиите, в чийто състав задължително се включват и членове на педагогическия персонал, предложени от Педагогическия съвет.
 
1. Комисията, назначена със Заповед на Директора, предлага за утвърждаване от Директора на:
1.1. Разпределението на средствата по видове стипендии
1.2. Критерии за допускане до класиране
1.3. Размера на всеки вид стипендия и периода за който се отпуска
1.4. Конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стиендия
1.5. Документите за кандидатстване.
 
2 . Учениците получават следните стипендии:
 
А. МЕСЕЧНИ:
1. За постигнати образователни резултати – период на получаване 9 месеца
Критерии за класиране по т.1 .
Основен критерии – успех на ученика (OK):
- Успех на ученика за предходна година или учебен срок – от 5.50 до 6.00 - 50%
Допълнителен критерии – поведение и дисциплина (ДК1):
- Спазване на Правилника за вътрешния ред но ПГМЕТ - 5%
- Брой неизвинени отсъствия за предходна година или за първи учебен срок до 5 - 5%
Допълнителен критерии – участие в училищния живот (ДК2):
- Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи. - 10%
- Участие в олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия - 20%
Допълнителен критерии – участие в ИИД (ДК3):
- Участие в ИИД и занимания по интереси - 10%
 
2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - период на получаване 9 месеца.
Критерии за класиране по т.2.
Основен критерии – успех на ученика и месечен доход на член от семейството (OK):
- Успех на ученика за предходна година или учебен срок – от 4.00 до 5.49
- месечен доход на член от семейството, не надвишаващ МРЗ за страната за съответния период/ предходните шест месеца/. - 40%
Допълнителен критерии – поведение и дисциплина (ДК1)
- Спазване на Правилника за вътрешния ред но ПГМЕТ - 10%
- Брой неизвинени отсъствия за предходна година или за първи учебен срок до 5 - 10%
Допълнителен критерии – участие в училищния живот (ДК2)
- Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи - 10%
- Участие в олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия - 20%
Допълнителен критерии – участие в ИИД (ДК3)
- Участие в ИИД и занимания по интереси - 10%
 
3. Целеви стипендии за покриване на конкретни разходи свързани с подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - период на получаване 9 месеца.
- Разходите се доказват с разходооправдателни документи (билети и карти за пътуване) и с други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.
- Когато изплатената стипендия не е изразходвана по предназначение или не е представен оправдателен документ, стойността на стипендията се възстановява на училището от ученика или от негов законен представител.
 
4. За подпомагане на ученици с трайни увреждания и ученици със специални образователни потребности СОП - период на получаване 12 месеца.
 
5. За ученици без родители (сираци) и ученици само с един родител - период на получаване 12 месеца.
За отпускане на стипендии по т.4 и т.5 не се извършва класиране.
Критерии за определяне размера на стипендията по т.4 и т. 5.
Основен критерии (ОК)
- Документ удостоверяващ правото за получаване на стипендия - 75%
Допълнителен критерии – участие в училищния живот (ДК1)
- Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи. - 10%
- Участие в олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия - 10%
Допълнителен критерии – участие в ИИД (ДК2)
- Участие в ИИД и занимания по интереси - 5%
Формиране на размера на месечната стипендия: формирането на размера на месечната стипендия се извършва съгласно ПМС № 328 от 21.12.2017 год. чл. 10 и формулата: ОК % + ДК1 % + ДК2 % = 100 %
6. За ученици, обучаващи се в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап /8-10клас / - период на получаване 9 месеца
 
7. За ученици, които са приети за обучение в VІІІ клас по специалности от професии защитени от държавата или специалности от професии, с очакван недостиг на пазара на труда - период на получаване 9 месеца
- Стипендиите по т. 5 и 6 се отпускат от началото на всяка учебна година и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
- Стипендиите по т. 5 и 6 не се отпускат на ученици допуснали 5 и повече неизвинени отсъствия за месеца, в който се полага стипендията
Критерии за определяне размера на стипендията по т.5 и т. 6.
Основен критерии – успех на ученика в % от максималния размер на стипендията (ОК)
- Успех на ученика за предходна година или учебен срок - 75%
Допълнителен критерии – участие в училищния живот (ДК1)
- Участие в училищни и общински мероприятия и инициативи. - 10%
- Участие в олимпиади, състезания, конкурси, спортни мероприятия - 10%
Допълнителен критерии – участие в ИИД (ДК2)
- Участие в ИИД и занимания по интереси - 5%
Формиране на размера на месечната стипендия: формирането на размера на месечната стипендия се извършва съгласно ПМС № 20 от 01.02.2019 год. чл. 10 ал.5 и формулата: ОК % + ДК1 % + ДК2 % = 100 %
 
Б. ЕДНОКРАТНИ /за един учебен срок/ до 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището:
1. За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.
По предложение на комисията
2. За постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта.
По предложение на комисията за ученици; класирали се на областни и национални олимпиади и състезания; за активно участие в училищния живот и принос за популяризиране на името и авторитета на училището.
 
ІІІ. Размерът на месечните стипендии са определя в границите от 21 до 60 лв. месечно
 
ІV. Учениците нямат право на стипендия когато:
1. прекъснат обучението си или повтарят учебна година с изключение на повтарящите по болест
2. имат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията
 
V. Стипендиите са изплащат в рамките на текущия месец .
Периоди за кандидатстване:
- за І-я учебен срок – до 15 октомври
- за ІІ-я учебен срок – до 15 февруари
 
VІ. Разпределение на средствата за стипендии
1. Комисията прави предложение до Директора за разпределение на определените от МОМН средства за стипендии на годишна основа по видове стипендии.
2. Комисията извършва класиране, съгласно ПМС № 328 от 21.12.2017 год. и ПМС № 20 от 01.02.2019 и поименно прави предложение по видове стипендии.
 
VІІ. Допълнителни разпоредби :
1. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри.
2. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.
3. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок- успехът от предходния срок.
4. При отпускане на стипендия от началото на VІІІ клас или на ученици, приети на места, определени с допълнителен ДПП от началото на ХІ клас, може да се вземе предвид или успехът от предходната година, или спехът от НВО.
5. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.