ХІ б клас - Малък и среден бизнес

ХІ б клас - Малък и среден бизнес

Класен ръководител – инж. Траяна Михайлова

ПРОФЕСИЯ             345050    СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС  
СПЕЦИАЛНОСТ      3450501  Малък и среден бизнес

Основна цел на обучението по специалност ”Малък и среден бизнес” е да екипира учениците с необходимите знания, практически умения и компетентности за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди.
 
В резултат от ученето, учениците ще придобият знания, умения и компетентности:
 
 1. Общи за професията „Сътрудник в малък и среден бизнес“
 • Познава и прилага основните правила за безопасна работа; работи с офис и производствено оборудване съгласно правилата за безопасна работа; не замърсява с работата си околната среда;
 • Познава стопанското устройство на страната, основните икономически отношения, процеси и явления;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Осъзнава своята роля във фирмената дейност и необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Умее да осъществява комуникации с колеги на различни нива и с клиенти на фирмата на български и чуждестранен език;
 • Участва при разпределяне на задачи между членовете на екипа, търси и оказва съдействие; отнася се отговорно към поставените задачи;
 • Умее да попълва бланки, да изготвя молба и CV на български и чужд език;
 • Умее да търси и съхранява информация с персонален компютър, създава документ, обработва текст, таблица и графика, ползва електронна поща и интернет.
2. Специфични за специалността „Малък и среден бизнес“
 • Познава правната рамка, в условията на която се развива малкият и средния бизнес в България.
 • Познава различни комуникационни схеми във фирмения мениджмънт.
 • Умее да работи с картотеки, дневници и документи.
 • Познава основните елементи на маркетинговата политика на фирмата.
 • Координира информационния поток между ръководството и персонала.
 • Събира данни и подготвя периодични, специални и текущи справки и отчети.
 • Проучва пазара и потребителското търсене.
 • Осъществява рекламната политика на фирмата.
 • Осигурява производствения процес с необходимите суровини и материали, осъществява контакти със сервизни фирми за ремонт на машини и съоръжения, организира складирането и експедирането на готова продукция до клиентите.
 • Поддържа списък с необходимите офис консумативи и отговаря за осигуряването им (копирна хартия, тонер касети факсове и лазерни принтери, мастилници, канцеларски материали и др.).
 • Организира работни срещи и посещения във фирмата (подготовка на зала, материали, техника и др.).
 • Осъществява бизнес комуникации на български и чужд език.
 • Участва в отчитането на приходите и разходите, издава финансови документи.
Необходими личностни качества – съобразителност, концентрация на вниманието, умения за вземане на решения, отговорност, коректност, способност за адекватна реакция, умения за работа с хора, добър външен вид и др.
Необходими знания и умения – Организаторски умения, висока езикова и писмена култура, умение за адаптиране при променящи се условия и задачи в работата, умения за работа с офис техника. Висока компютърна грамотност. Знания в областта на фирмената култура, фирменото право, бизнес администрация, маркетинг. Владеенето на чужд език е предимство при упражняването на професията.
Основни дейности – Сътрудникът в малък и среден бизнес подпомага предприемача при рационалното използване на материалните, човешките и финансови ресурси на фирмата за постигане на поставените цели. Съвместяват се различни по характер дейности.
Отговорности и задължения – Координира информационния поток между ръководството и персонала. Събира данни и подготвя периодични и текущи справки и отчети. Проучва пазара и потребителското търсене. Осъществява рекламната политика на фирмата. Осигурява работния процес, необходимите офис консумативи, суровини и материали. Организира работни и бизнес срещи, води кореспонденция.
Трудности и предизвикателства в тази професия – От сътрудника в малък и среден бизнес се очаква да има познания в различни сфери – фирмена култура, бизнес администрация, маркетинг, фирмено право и др.
Ресурси, с които се работи – Сътрудникът в малък и среден бизнес работи предимно в офис. В работата се ползва офис техника – компютър и периферия, принтер, калкулатор и др. Използват се нормативни документи, специализирани счетоводни и статистически формуляри, набор от фирмени бланки, каталози, рекламни материали и др. Използването на чужд език подпомага контактите с чуждестранни партньори.
Организации/институции за реализация – В малки фирми с различен предмет на дейност в сферата на услугите или дребно серийно производство. Интересът към малкия и средния бизнес у нас е обясним, тъй като основната част от предприемачите днес разполагат с ограничени капитали. Развитието на малкия и средния бизнес прави специалистите по тази професия търсени на пазара на труда.
Възможности за кариерно развитие – Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „ Сътрудник в малък и среден бизнес” може да надгради обучението си по сродни професии с по-висока степен на професионална квалификация. Има възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование може за продължи образованието си по специалности с образователно квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в системата на висшето образование.
Професионални сдружения и организации – http://www.bra-bg.org/Българска ритейл организация, Първата българска асоциация на дребно.